# آموزش_لغات_زبان_فرانسه

اعداد در زبان فرانسه

اعداد شمارشی zéro ز ِقُ صفر un , une  اَن ، اون یک deux دو دو trois تخوآ سه quatre کَتق چهار cinq سَنک پنج six سیس شش sept سِت هفت huit ویت هشت neuf نُف نه dix دیس ده onze  اُنْز یازده douze دوُز دوازده treize تْخِز سیزده quatorze کَتُقْز چهارده quinze کَنْز پانزده seize سِز شانزده dix - sept دی سِت هفده dix - huit دیزویت هجده dix - neuf دیزنُف نوزده vingt وَن بیست  
/ 0 نظر / 22 بازدید