آموزش ساعت در زبان فرانسه

در زبان فرانسه برای بیان ساعت و زمان از فعل être  استفاده می کنیم . سوال اصلی که ممکن است مطرح شود بصورت زیر خواهد بود  :

                    ? Quelle heure est-il        Audio,Press to listen!    ساعت چند است ؟

                                              

                     Il est minuit                               Audio,Press to listen!  Il est midi Audio,Press to listen!

                  ظهر است(۱۲h۰۰)                        نیمه شب است(۰h۰۰)

                 . Il est dix heures      Audio,Press to listen!  ساعت ۱۰ است .(10h۰۰)

                            . Il est une heure       Audio,Press to listen!  ساعت یک است .(1h۰۰)

                         . Il est deux heures       Audio,Press to listen!  ساعت دو است .(۲h۰۰)

      . Il est une heure et demie    Audio,Press to listen!  ساعت یک و نیم است .(۱h۳۰)

                  Il est trois heures et demie    Audio,Press to listen!   ساعت سه و نیم است . (۳h۳۰)

                     Il est trois heures trente           ساعت سه و سی است .

     . Il est une heure et quart     Audio,Press to listen!   ساعت یک و ربع است . (۱h۱۵)

             Il est quatre heures et quart      Audio,Press to listen!    ساعت چهار و ربع است  .(۴h۱۵)

               Il est quatre heures quinze           ساعت چهار و پانزده است .

          Il est une heure vingt      Audio,Press to listen!  ساعت یک و بیست است .(۱h۲۰)

        Il est cinq heures moins le quart        Audio,Press to listen!  ساعت یک ربع به پنج است .(۴h۴۵)

        Il est cinq heures moins quinze           ساعت پانزده دقیقه به پنج است .

     Il est quatre heures quarante-cinq            ساعت چهار و چهل و پنج است.

        همچنین می توان برای جدا کردن ساعات در زبان فرانسه صبح و بعد از ظهر و شب  از حروف اضافه  du , de l' ,  de la استفاده کرد .  

              Il est sept heures du matin       Audio,Press to listen!      ساعت هفت صبح است . (۷h۰۰)

        Il est trois heures de l'après-midi       Audio,Press to listen!    ساعت سه بعد از ظهر است.(۳h۰۰)

                        Il est quinze heures                ساعت پانزده است .

                   Il est six heures du soir       Audio,Press to listen!      ساعت ۶ عصر است .(۶h۰۰)

                       Il est dix-huit heures                ساعت هجده است .

/ 0 نظر / 30 بازدید