عبارات کاربردی در زبان فرانسه

ترسیدن از : avoir peur de

نکته : بعد از عبارت avoir peur de باید یک اسم یا یک ضمیر یا مصدر فعل بیاید .

من مثل سگ از سگ می ترسم ! ( ژ ِ پُقْ دُ شییَنْ کُمْ شییَنْ )  ! j'ai peur de chien comme chien

نیاز داشتن به : avoir besoin de

نکته : بعد از عبارت avoir besoin de باید یک اسم یا یک ضمیر یا مصدر فعل بیاید .

من نیاز دارم با تو صحبت کنم ( ژ ِ بُزْوَ دُ پَقْل ِ اَوِکْ توآ )    j'ai besoin de parler avec toi

تمایل داشتن : avoir envie de

من تمایل دارم تو را همراهی کنم ( ژ ِ آنوی دُ وو زَکُمْپَنی ِ )   J'ai envie de vous accompagner

عادت داشتن : avoir l'habitude

من به سرما عادت دارم ( ژ ِ لَبیتودْ اُ فقوآ )   j'ai l'habitude au froid

نکته : اگر بعد از عبارت avoir l'habitude حرف اضافه de باشد باید بعد از آن مصدر فعل بیاید .

حق داشتن : avoir le droit

حق داشتن ( بیشتر در مورد درست گفتن مانند شما درست می گویید ) : avoir raison

موضوع: مکالمات روزمره در زبان فرانسه

پرسیدن نقطه نظرات دیگران در زبان فرانسه

 نظر شما درباره ... چیست ؟ ( کِسْ کُ وو پانْس ِ دُ )   ? ... qu'est-ce que vous pensez de

نظر شما درباره این فکر چیست ؟      ? qu'est-ce que vous pensez de cette idée

?... qu'est que vous préférez comme
 شما برای... چه چیز را ترجیح می دهید ؟(کِسْ کُ وو پقِفِق ِ کُمْ )
 

شما درباره آن چه فکر می کنید ؟ ( کِسْ کُ ووزانْ پانْس ِ )   ? qu'est-ce que vous en pensez

بیان ایده ها و نظرات درباره یک موضوع در زبان فرانسه

به نظر من ( اَ مُنَ وی )  à mon avis
به نظر من همه رنگها زیبا هستند    à mon avis toutes les couleurs sont belles

به نظر کسی ( سُلُنْ کِلْ کَنْ )   selon quelqu'un
به نظر پدرم    selon mon père

من فکر می کنم ( ژُ پانْسْ کُ )   je pense que
فکر می کنم این پیراهن به تو می آید     je pense que cette robe te va bien

من عقیده دارم  ( ژُ کُقوآ کُ )    je crois que
من عقیده دارم او دکتر خوبیست      je crois qu'il est un bon médecin

ترجیح دادن چیزی به چیز دیگری   préférer quelque chose à quelque chose
من رنگ سیاه را به رنگ قرمز ترجیح می دهم     je préfèr le noir à le rouge

چند عبارت کاربردی

من موافقم  ( ژُ سویی دَکُقْ )   je suis d'accord
من موافق نیستم  ( ژُ نُ سویی پَ دَکُقْ )   je ne suis pas d'accord

من احساس می کنم که این فکر خوبی است   j'ai l'impression que c'est une bonne idée
من می دانم که این فکر بدی است     je trouve que c'est une mauvais idée

کاملا , درست است  ( توتَ ف ِ )   tout à fait

نه این , نه آن  ( نی لَنْ نی لُتْخْ )   ni l'un , ni l'autre

فرقی نمی کند , تفاوتی ندارد  ( سَ نُ ف ِ قییَنْ )   ça ne fait rien

بعدا درباره آن صحبت می کنیم  ( اُنانْ پَقْلْ اَپْخ ِ )   on en parle aprés

من چیزی برای گفتن ندارم  ( ژُ ن ِ قییَنْ اَ دیقْ )   je n'ai rien à dire

من هیچ ایده ای ندارم  ( ژُ ن ِ اُکونْ ایده )   je n'ai aucun idée

این اشتباه بزرگی است  ( س ِ تونْ گِقانْدْ فُ )    c'est une grande fuax

شما مطمئن هستید ؟ ( وو ز ِتْ سوقْ )    ? vous êtes sûr

موضوع: افعال کاربردی در زبان فرانسه

 فعل faire جدا از کاربردهای اصلی آن که در کاربرد فعل faire به آن اشاره شد برای ساختن چند عبارت کاربردی در مکالمه روزمره زبان فرانسه نیز به کار می رود .

سرزنش کردن faire un reproche

خوشایند بودن faire plaisir

از دیدن تو خوشحال شدم ( دیدن تو برایم خوشایند است )   ca me fait plaisir de te voir

انجام کارهای خانه faire le ménage

من کارهای خانه را انجام می دهم     je fais le ménage
من ظرف ها را شستم     j'ai fait la veisselle
من تختخواب را مرتب می کنم     je fais le lit

خرید کردن faire les courses 

شستن دست و صورت faire la toilette

من دخترم را بیدار می کنم و دست و صورت او را می شویم   je réveille ma fill et je fais sa toilette

بوس کردن faire bisou

مطابق میل خود رفتار کردن faire la tete

موضوع: آب و هوا La Météo

 یادآوری : برای آشنایی با نحوه توصیف وضعیت هوا در زبان فرانسه این مطلب را ببینید : هواشناسی La météo

چند عبارت کاربردی درباره وضعیت آب و هوا

باران مانند سیلاب می بارد ( ایلْ پلُ اَ توقانْ )      il pleut à torrents
باران بسیار شدیدی می بارد ( ایلْ پلُ تِخ ِ فُخْ )      il pleut trés fort

خورشید می درخشد ( لُ سُلِیْ بیقی )      le soleil brille

آسمان آبی است ( لُ سییِلْ اِ بلُ )    le ciel est bleu
آسمان ابری است ( لُ سییِلْ اِ کوو ِخْ )    le ciel est couvert

باد می وزد ( لُ وانْ سوفْلْ )    le vent souffle
باد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می وزد    le vent souffle à 100 kilometres à l'heure

چند کلمه کاربردی درباره آب و هوا

آفتابی ( آنْ سُلِی ِ )     ensoleillé
نیمه آفتابی ( اِ کِلِقْ سی )     éclaircies
 ابری ( نو اَ ژُ )      nuageux
بسیار ابری ( کو و ِخْ )        couvert

رگبار ( لَو ِخْسْ )       l'averses
باران ( لَ پولویی )        la pluie
طوفان همراه با رعد و برق ( لُ قَژْ )         l'orage
طوفان ( لَ تامْپِتْ )      la tempête

رعد و برق , صاعقه ( لَ فودْقْ )          la foudre
برق و روشنایی صاعقه ( لِکِلِقْ )              l'éclair
رعد و صدای صاعقه ( لُ تُنِقْ )      le tonnerre

/ 0 نظر / 97 بازدید