ضمایر شخصی فاعلی در زبان فرانسه

ما                    

nous

من              

je

شما                 

vous

تو                    

tu

آنها ( مذکر )       
آنها ( مونث )       

ils
elles

او ( مذکر )        
او ( مونث )        

il
elle

نکته ۱ : اگر درباره عده ای از افراد صحبت می کنیم که همگی مذکر هستند از ضمیر مذکر ils و اگر درباره

 عده ای از افراد صحبت می کنیم که همگی مونث هستند از ضمیر مونث elles استفاده می کنیم . 

ولی اگر درباره جمعی از افراد مذکر و مونث صحبت کنیم از ضمیر مذکر ils استفاده می کنیم .

نکته ۲ : در زبان فرانسه مانند زبان فارسی برای احترام به شخص مفرد مخاطب به جای تو ( tu ) از 

شما ( vous ) استفاده می شود .

/ 0 نظر / 27 بازدید