حروف تعریف در زبان فرانسه

همچنین آن اسم را از لحاظ جنسیت مذکر و مونث و از لحاظ مفرد و جمع بودن مشخص می کند.

 

 

Masculin ( مَسکولَن)                   مذکر

Féminin( فِمینَن)                        مونث

Singulier( سَنگولیه)                     مفرد

Le(لو)

La (لَ)

Pluriel( پُلوُقیل )                            جمع

Les(لِ)

 

پس هر گاه ما Le , La ,Les  دیدم، کلمه ی بعد از آن اسم است

و

از لحاظ جنسیت و تعداد برای ما شناخته شده است.

پیشنهادی که دارم از همین ابتدا هر اسمی را که یاد می گیرید همراه با حروف اضافه ی آن در زبان فرانسه یاد بگیرید.

 

نکته :

اگر اسمی با یک  حرف صدا دار شروع شود در حالت مفرد

 به جای le , la

 از l’  استفاده می شود.

 

La télévision

لَ تِلِویزیون

تلویزیون

Le cinéma

لُ سینِما

سینما

Le théâtre

لُ تِئاتخ

تئاتر

Lécole

لِکول

مدرسه

Le rock

لُ قوک

راک

Le jazz

لُ جاز

جاز

Le sport

لُ اِسپوقت

ورزش

La voiture

لَ واتوق

ماشین

La dance

لَ دانس

رقص

L’avion

لَویون

هواپیما

L’opéra

لُ پِقا

اُپرا

L’activité

لَکتیویتِ

فعالیت

 

/ 0 نظر / 28 بازدید