سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه

سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه موضوع: مکالمات روزمره در زبان فرانسه

 

سلام

سلام ( فقط در مکالمات دوستانه کاربرد دارد )        Salut

روز بخیر ( در کلیه مکالمات استفاده می شود )    Bonjour
عصر بخیر ( در کلیه مکالمات استفاده می شود )     Bonsoir

 

احوالپرسی

حال شما چطور است ؟ ( در مکالمات رسمی و یا جمعی کاربرد دارد )   ? A - comment allez-vous
مرسی , و شما ؟ ( مِقْسی اِ وو )                                                          ? B - merci , et vous

حال تو چطور است ( در مکالمات غیررسمی کاربرد دارد )                           ? A - comment va-tu
من خوبم , و تو ؟ ( ژُ و ِ بییَنْ اِ توآ )                                                   ? B - je vais bien , et toi
بد نیستم  ( پَ مَلْ )                                                                                        B - pas mal

تو خوبی ؟ ( در مکالمات دوستانه کاربرد دارد )                                                ? A - tu va bien
مرسی , و تو ؟ ( مِقْسی اِ توا )                                                                ? B - merci , et toi

اوضاع چطوره ؟! ( فقط در مکالمات دوستانه کاربرد دارد )                                         ? A - ça va
اوضاع رو براهه ( سَ وَ بییَنْ )                                                                         B - ça va bien
اوضاع خوب نیست ( سَ نْ وَ پَ )                                                                B - ça ne va pas

/ 0 نظر / 55 بازدید