رنگ ها به زبان فرانسه

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه Les couleurs
آشنایی با رنگ های خنثی در زبان فرانسه

 

سفید

  white

 ff

بِلانشْْ blanche - féminin

بِلانْْ  blanc - masculin

سیاه

black

...

نواقْ   noire - féminin

نواقْ   noir - masculin

خاکستری

gray

...

گقی gris - féminin 

گقی  gris - masculin 

 

قهوه ای   

brown

...

مَقُنْ   marron - féminin

مَقُنْ  marron - masculin

بژ

 Beige

...

بِژْ  beige  - féminin

بِژْ  beige - masculin

 

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه Les couleurs 
آشنایی با رنگ های فرعی در زبان فرانسه

 

نارنجی   

  orage

...

اُقانْژْ orange - féminin

اُقانْژْ  orange - masculin

بنفش

violet

...

وییُلِتْ  violette - féminin

وییُل ِ  violet - masculin

سبز

green

...

و ِخْتْ verte - féminin 

و ِخْ  vert - masculin 

 

/ 0 نظر / 108 بازدید