صرف فعل های فرانسه در زمان آینده ساده

صرف فعل های فرانسه در زمان آینده ساده
بطور کلی برای صرف افعال فرانسه در زمان آینده ساده , از فعل کمکی Avoir استفاده می شود . به این صورت که فعل avoir به انتهای مصدر افعال افزوده می شود .

مثال :

 ( صحبت کردن )  parler

 

parlerons

nous

parlerai

je

parlerez

 vous

parleras

 tu

parleront

 ils / elles

parlera

il / elle / on

نکته : دو ترکیب il faut و il plauve در زمان آینده به شکل زیر خواهند بود :

ایلْ فُدْقَ         il faut --> il  faudra
ایلْ پلُوْقَ    il  plauve --> il pleuvra

نکته : برای بردن فعل های جدول زیر به زمان آینده , به جای افزودن شناسه فعل avoir به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود . ریشه این افعال در زمان آینده ساده به شکل زیر است :

 

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بایستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

 ( بودن )  être

 

سُقُنْ  serons

nous

سُق ِ  serai

je

سُق ِ  serez

 vous

سُقَ   seras

 tu

سُقُنْ  seront

 ils / elles

سُقَ   sera

il / elle / on

 ( داشتن )  avoir

 

اُقُنْ  aurons

nous

اُق ِ  aurai

'j 

اُق ِ  aurez

 vous

اُقَ   auras

 tu

اُقُنْ  auront

 ils / elles

اُقَ   aura

il / elle / on

 ( رفتن )  aller

 

ایقُنْ  irons

nous

ایق ِ  irai

'j 

ایق ِ  irez

 vous

ایقَ   iras

 tu

ایقُنْ  iront

 ils / elles

ایقَ   ira

il / elle / on

 

/ 0 نظر / 36 بازدید