اس ام اس به زبان فرانسوی با ترجمه فارسی

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

Les dirigeants incapables n'ont pas peur de leur incapacité, ils ont peur de ne plus être dirigeant. Orod le grand

سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! ارد بزرگ

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

Ventre affamé n'a point d'oreilles, mais il a un sacré nez!. Allais Alphonse

شکم گرسنه گوش ندارد ولی دماغ بزرگی دارد . اله الفونز

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

La misère a cela de bon qu'elle supprime la crainte des voleurs. Allais Alphonse 

فقراین امتیاز را دارد که ترس دزدان را از بین می برد . اله الفونر

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

On a souvent honoré du titre de sage ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire leurs contemporains. Alembert Jean Le Rond d'

 

معمولا لقب عاقل را به کسانی داده اند که بر خلاف معاصرین خویش صحبت کرده اند . المبرت ژان لو روند

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Vos seins sentent la faim et vos fronts la sueur. Aubigné Agrippa d'

 

سینه های شما بوی گرسنگی میدهد و پیشانی شما بوی عرق . اوبینه اگریپا

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Le peuple ne demande pas le rapport journalier de ses dirigeants. Il réclame le changement et l'amélioration de sa vie. Orod le grand

 

مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! . ارد بزرگ

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Quand la vérité met le poignard à la gorge, il faut baiser sa main blanche, quoique tachée de sang. Aubigné Agrippa d'

 

وقتی حقیقت خنجر روی گلو می گذارد باید دست سفیدش را بوسید اگر چه اغشته به خون باشد . اوبینه اگریپا

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Quand l'avarice se propose un but, elle cesse d'être un vice, elle est le moyen d'une vertu. Balzac Honoré

 

وقتی خساست هدف باشد دیگر عیب محسوب نمی شود بلکه وسیله ای برای فضیلت و تقوی است . بالزاک

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

La gloire d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès. Balzac Honoré

 

افتخار یک وکیل خوب اینست که  محاکمات سخت را ببرد. بالزاک

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Bossuet

 

خوشبختی انسان بقدری قطعات دارد که همیشه کم می آورد . بوسوا

————– اس ام اس زبان فرانسوی —————-

 

 

Un dirigeant sage sait bien qu'aucune voix ne peut être étranglée en tuant. Orod le grand
 

 

فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . ارد بزرگ

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Bossuet

 

دشمنان واقعی ما در وجود خود ما هستند. بوسوا

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

De quelque superbe distinction que se flattent les hommes, ils ont tous une même origine, et cette origine est petite. Bossuet

 

صرفنظر از اختلافات کوچکی که انسانها با یکدیگر دارند همه از یک مبدا هستند و این مبدا کوچک است . بوسوا

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal. Buffon Georges-Louis Leclerc

 

آنهاییکه مینویسند همانطورکه حرف میزنند ،اگر هم خوب حرف بزنند بد مینویسند . بوفون

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

La seule vraie science est la connaissance des faits. Buffon Georges-Louis Leclerc

 

 تنها علم واقعی شناختن حقایق است . بوفون

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer; dans les petites, ils se montrent comme ils sont. Chamfort

 

در کارهای بزرگ مردم خودشان راآنطور که میل دارند نشان میدهند و در کارهای کوچک همانطور که هستند . شامفورت

 

————– اس ام اس فرانسوی —————-

 

 

Un dirigeant sage sait bien qu'aucune voix ne peut être étranglée en tuant. Orod le grand

 

فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . ارد بزرگ

 

/ 0 نظر / 35 بازدید