صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال

صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال
به طور کلی برای صرف افعال شرطی زمان حال , شناسه های جدول زیر را به انتهای مصدر اضافه می کنیم .

 

ions

nous

ais

je

iez

 vous

ais

 tu

aient

 ils / elles

ait

il / elle / on

( صحبت کردن )  parler

 

parlerions

nous

parlerais

je

parleriez

 vous

parlerais

 tu

parleraient

 ils / elles

parlerait

il / elle / on

نکته : برای صرف فعل های جدول زیر در وجه شرطی , به جای افزودن شناسه به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود :

 

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بایستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

  ( رفتن )  aller

 

ایقییُنْ  irions

nous

ایق ِ  irais

'j 

ایقیی ِ  iriez

 vous

ایق ِ   irais

 tu

ایق ِ  iraient

 ils / elles

ایق ِ   irait

il / elle / on

 

/ 0 نظر / 35 بازدید