آشنایی و معرفی کردن در زبان فرانسه

موضوع: مکالمات روزمره در زبان فرانسه

آشنایی و معرفی کردن در زبان فرانسه 

پرسیدن نام و معرفی

 شما چه نام دارید ؟ ( وو وو زَپْل ِ کاما )   ? A- vous vous appelez comment
من سلین نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلینْ )                   . B- je m'appele Céline

تو چه نام داری ؟ ( تو تَپِلِْ کاما )            ? A- tu t'appeles comment
من سلین نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلینْ )                     B- je m'appele Céline

نام شما چیست ؟ ( وُتْخُ نُمْ س ِ کوآ )           ? A- votre nom , c'est quoi
من سلین نام دارم ( ژُ مَپِلْ سِلینْ )                     B- je m'appele Céline

 

معرفی کردن به دیگران

سلین من دنیل را به تو معرفی می کنم ( سِلینْ ژُ تُ پِقِزانْتْ دَنییِلْ ) . Céline , je te présente Daniel

سلین بفرمایید برادرم هنری  ( سِلینْ ووآلا مُنْ فِقِقْ اِنْقی ) . Céline , voilà mon frѐre Henri

   ? Céline , est-ce que tu connais mon copin Daniel
سلین آیا تو دوست من دانیل را می شناسی ؟  ( سِلینْ اِسْ کُ تو کُن ِ منْ کُپَنْ دَنییِلْ )              

هنری این سلین است ( اِنْقی س ِ سِلینْ )        . Henri c'est Céline

. Madame , je vous présente Céline , mon amie
خانم من دوستم سلین را به شما معرفی می کنم ( مادامْ ژُ وو پِقِزانْتْ مُنْ اَمی سِلینْ )           

نکته : در زمان آشنا شدن با سایر افراد از این عبارت استفاده می کنیم :

از آشنایی با شما خوشوقتم ( آنْشانْت ِ )   enchanté

/ 0 نظر / 40 بازدید