صرف افعال در دستور زبان فرانسه

من با دوستم صحبت می کنم            ( ژُ پَقلْ اَو ِکْ مُنْ اَمی )        Je parle avec mon ami

شما با دوست من صحبت می کنید   ( وو پَقل ِ اَو ِکْ مُنْ اَمی )   Vous parler avec mon ami

نکته : اگر ابتدای فعل با یکی از حروف صدادار آغاز شود je  به ' تبدیل می شود .
مثال :

aimer  <---- ( دوست داشتن )  aimer

 

aimons

nous

aime

'j 

 aimez

 vous

aimes 

 tu

aiment

 ils / elles

aime 

il / elle / on

من خورشید را دوست دارم            ( ژ ِمْ لُ سُلِیْ )             J'aime le soleil
ما خورشید را دوست داریم      ( نو ز ِ مُنْ لُ سُلِیْ )    Nous aimons le soleil

صرف فعل های فرانسه در زمان آینده ساده
بطور کلی برای صرف افعال فرانسه در زمان آینده ساده , از فعل کمکی Avoir استفاده می شود . به این صورت که فعل avoir به انتهای مصدر افعال افزوده می شود .

مثال :

 ( صحبت کردن )  parler

 

parlerons

nous

parlerai

je

parlerez

 vous

parleras

 tu

parleront

 ils / elles

parlera

il / elle / on

نکته : دو ترکیب il faut و il plauve در زمان آینده به شکل زیر خواهند بود :

ایلْ فُدْقَ         il faut --> il  faudra
ایلْ پلُوْقَ    il  plauve --> il pleuvra

نکته : برای بردن فعل های جدول زیر به زمان آینده , به جای افزودن شناسه فعل avoir به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود . ریشه این افعال در زمان آینده ساده به شکل زیر است :

 

فعل

بُن آینده

Verb 

رفتن

 -ir

aller

داشتن

 -aur

avoir

بایستن

 -devr

devoir

فرستادن

 -enverr

envoyer

بودن

 -ser

être

انجام دادن

 -fer

faire

مردن

 -mourr

mourir

توانستن

 -pourr

pouvoir

دریافت کردن , گرفتن

 -recevr

recevoir

دانستن

 -saur

savoir

نگهداشتن , دوام آوردن

 -tiendr

tenir

آمدن

 -viendr

venir

دیدن

 -verr

voir

خواستن

 -voudr

vouloir

 ( بودن )  être

 

سُقُنْ  serons

nous

سُق ِ  serai

je

سُق ِ  serez

 vous

سُقَ   seras

 tu

سُقُنْ  seront

 ils / elles

سُقَ   sera

il / elle / on

 ( داشتن )  avoir

 

اُقُنْ  aurons

nous

اُق ِ  aurai

'j 

اُق ِ  aurez

 vous

اُقَ   auras

 tu

اُقُنْ  auront

 ils / elles

اُقَ   aura

il / elle / on

 ( رفتن )  aller

 

ایقُنْ  irons

nous

ایق ِ  irai

'j 

ایق ِ  irez

 vous

ایقَ   iras

 tu

ایقُنْ  iront

 ils / elles

ایقَ   ira

il / elle / on

 

 

صرف فعل های گروه دوم در زمان حال ساده

فعل های گروه دوم فعل هایی هستند که مصدر آن ها به ir ختم می شود . برای صرف کردن این دسته از افعال ابتدا ir را از انتهای مصدر حذف کرده و سپس شناسه های زمان حال را طبق جدول زیر به جای آن قرار می دهیم :

 

issons

nous

   is

je 

 issez

 vous

   is

 tu

issent

 ils / elles

   it

il / elle / on

مثال :

finir  <---- ( تمام کردن )  finir

 

finissons

nous

finis

je 

finissez

 vous

finis

 tu

finissent

 ils / elles

finit

il / elle / on

 

صرف فعل های گروه سوم ( افعال بی قاعده ) در زمان حال ساده

فعل های بی قاعده در هنگام صرف از قاعده خاصی پیروی نمی کنند . گاهی چند فعل از این دسته شبیه به هم صرف می شوند .

( بودن )  être

 

sommes

nous

suis

je 

êtes

 vous

es

 tu

sont

 ils / elles

est

il / elle / on

( داشتن )  avoir

 

   avons

nous

   ai

je 

avez

 vous

  as

 tu

ont

 ils / elles

  a

il / elle / on

( انجام دادن )   faire

 

 faisons

nous

fais

je 

faites

 vous

fais

/ 0 نظر / 26 بازدید