سوالی کردن جملات در زبان فرانسه

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

یکی از راه های سوالی کردن جمله در فرانسه که با بله/خیر پاسخ داده می شود , گذاشتن عبارت n'est-ce pas (به معنای آیا اینطور نیست ) در انتهای جمله است .

تو "جنگ ستارگان" را می شناسی , اینطور نیست ؟   ? Tu connais 'La guerre des étoiles,' n'est-ce pas 

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

یکی از روش های سوالی کردن جمله که معمولا در مکالمات رسمی استفاده می شود , جا به جا کردن فعل و فاعل است . بعد از جا به جا کردن فعل و فاعل بین فعل و فاعل (-) قرار می دهیم .

شما پول دارید ؟ ( اَو ِ وو دَ قْژانْ )      ? avez-vous d'argent

بسیاری از سوالاتی که بطور معمول استفاده می شود از این نوع می باشد :

حال شما چطور است ؟ ( کامانْ تَل ِ وو )      ? Comment allez-vous
ساعت چند است ؟ ( کِلْ اُقْ اِ تیلْ )          ? Quelle heure est-il

نکته : برای سوم شخص مفرد (il) اگر فعل با یکی از حروف صدادار تمام شود , از آنجایی که در تلفظ مشکل بوجود می آید -t- به مابین فعل و فاعل اضافه می شود :

او دخترها را دوست دارد ( ایلْ اِمْ ل ِ فی )      . il aime les filles
آیا او دخترها را دوست دارد ؟ ( اِمْ تیلْ ل ِ فی )   ? aime-t-il les filles

نکته : برای سوالی کردن جملات در زمان های مرکب مانند زمان گذشته Passé Composé , فاعل با فعل کمکی جا به جا می شود و فعل اصلی که به صورت Participe Passé است , در جای خود باقی می ماند .

آیا شما تاکنون به پاریس سفر کرده اید ؟ ( اَو ِ وو دِژَ وُیَژ ِ اَ پَقی )   avez-vous dejà voyagé à Paris

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

پرسش درباره موضوعات یا اشیاء در زبان فرانسه
زمانی که موضوع پرسش , یک اتفاق یا شئ باشد , از دو عبارت qu'est-ce que و qu'est-ce qui ( هر دو به معنای چه چیز در فارسی ) استفاده می شود .

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qu'est-ce que استفاده می شود که سوال درباره مفعول جمله باشد . به جای qu'est-ce que از فرم کوتاه que نیز می توان استفاده نمود .

شما چه کار می کنید ؟ ( کِسْ کُ وو فِتْ )  ? qu'est-ce que vous faites
تو چه گفتی ؟ ( کِسْ کُ تو اَ دی )     ? qu'est-ce que tu as dit

شما درباره ایران چه می دانید ؟ ( کُ سَو ِ وو دُ لیقانْ )   ? que savez-vous de l'Iran

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qu'est-ce qui استفاده می شود که سوال درباره سوژه جمله باشد . 

چه اتفاقی افتاد ؟ ( کِسْ کی س ِ پَس ِ )   ? qu'est-ce qui s'est passé
چه چیز تو را می آزارد ؟ ( کِسْ کی وو د ِقانْژْ )  ? qu'est-ce qui vous dérange

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

 

 

پرسش درباره افراد و اشخاص در زبان فرانسه
زمانی که موضوع پرسش , یک یا چند انسان باشد , از دو عبارت qui est-ce qui و qui est-ce que( هر دو به معنای چه کسی در فارسی ) استفاده می شود .

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce que استفاده می شوددر زبان فرانسه که سوال درباره مفعول جمله باشد . 

شما چه کسی را دیدید ؟ ( کی اِسْ کُ وو زَو ِ وو )  ? qui est-ce que vous avez vu

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce qui استفاده می شود که سوال درباره فاعل جمله باشد . به جای qui est-ce qui از فرم کوتاه qui نیز می توان استفاده نمود .

چه کسی شما را می آزارد ؟ ( کی اِسْ کی وو د ِقانْژْ )  ? qui est-ce qui vous dérange

چه کسی پشت در است (چه کسی در می زند) ؟ ( کی ِ اَ لَ پُخْتْ )    ? qui est à la porte

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

کدامیک
quel ( به معنای کدام در زبان فارسی ) مانند صفت با اسم بعد از خود از لحاظ مونث یا مذکر بودن و جمع یا مفرد بودن , تطابق پیدا می کند . 

 

féminin Pluriel

féminin Singulier

masculin Pluriel

masculin Singulier

quelles

quelle

quels

quel

شما چند سال دارید ؟ ( کِلْ اَژْ اَو ِ وو )   ? quel âge avez vous
تو کدام حیوان ها را دوست داری ؟ ( کِلْ زَنیمُ اِمْ تو )    ? quels animaux aime-tu

شما چه موزیکی گوش می دهید؟ ( کِلْ موزیکْ اِسْ کُ ... )  ? qulle musique est-ce que vous ecoutez
ویژگیهای پسر شما چیست ؟ ( کِلْ سُنْ ل ِ کَلیت ِ دُ ... )   ? quelles sont les qualités de votre fils

موضوع: سوالی کردن جملات فرانسه Interrogation

یکی از ساده ترین راه های سوالی کردن جمله که با بله/خیر پاسخ داده می شود , تغییر آهنگ یا لحن ادای جمله است .

tu aimes la philosophie ?                         تو فلسفه دوست داری ؟
non , je n'amime pas la philosophie .  . نه من فلسفه دوست ندارم

 

/ 0 نظر / 31 بازدید