خانواده و وابستگان در زبان فرانسه

موضوع: خانواده و وابستگان La Famille , Les Relations

یاداوری :برای اعضای خانواده از حرف تعریف شناخته شده : L'Article Défini استفاده شده است .

عروس ( لَ بِلْ فی )    la belle-fille
داماد ( لُ ژانْدْقْ )       le gendre

والدین همسر ( ل ِ بُ پَقانْ )    les beaux-parents
مادر همسر ( لَ بِلْ مِقْ )    la belle-mѐre
پدر همسر ( لُ بُ پِقْ )     le beau-pѐre

خواهر همسر ( لَ بِلْ سُقْ )   la belle soeur
  برادر همسر ( لُ بُ فِقِقْ )   le beau-frѐre

موضوع: خانواده و وابستگان La Famille , Les Relations

 

یاداوری :برای اعضای خانواده از حرف تعریف زبان فرانسه شناخته شده : L'Article Défini استفاده شده است .

پدر بزرگ و مادربزرگ (لِ گِقانْ پَقانْ )   les grands-parents
مادربزرگ (لَ گِقانْ مِقْ )   la grand-mѐre
پدر بزرگ (لُ گِقانْ پِقْ )    le grand-pѐre

نوه ها (لِ پُتیتْ آنْفانْ )    les petits-enfants
  نوه ای که دختر باشد (لَ پُتیتْ فی )   la petite-fille
نوه ای که پسر باشد (لُ پُتی فیسْ )      le petit-fils

دایی یا عمو (لُنْکْلْ )      l'oncle
خاله یا عمه (لَ تانْتْ )    la tante

خواهر زاده یا برادر زاده (لُ نُوُ )   le neveu

پسر عمو , عمه , خاله , دایی (لُ کوزَن )     le cousin
دختر عمو , عمه , خاله , دایی (لَ کوزینْ )   la cousine

/ 0 نظر / 92 بازدید