صفت های با قاعده در دستور زبان فرانسه

صفت های با قاعده  Des adjectifs réguliers

صفات در زبان فرانسه از اسم پیروی می کنند ، هم از نظر جمع و مفرد بودن و هم از نظر مذکر یا مونث بودن. به طور معمول صفت مونث با اضافه کردن e به پایان صفت مذکر ساخته می شود و برای صفت های جمع s به پایان صفت مذکر یا مونث افزوده می شود .

 

féminin Pluriel

féminin Singulier

masculin Pluriel

masculin Singulier

petites petite petits petit

http://media.la.utexas.edu:8080/tex/audio/adj2_ex1.mp3


نکته : صفات در زبان فرانسه (مانند زبان فارسی) معمولا بعد از اسم می آیند . گروه کوچکی از صفت ها هستند که قبل از اسم می آیند .

او رمانهای اگزیستانسیالی را دوست دارد (ایل اِم لِ قُمان اِگزیستانسیالیست) Il aime les romans existentialistes

 

نکته : صفات مذکر مفرد و مذکر جمع از نظر تلفظ هیچ تفاوتی با هم ندارند و فقط در نوشتار با هم متفاوتند . همینطور صفات مونث .

نکته : زمانی که بخواهیم برای چند اسم که در بین آنها هم مونث و هم مذکر وجود دارد صفتی استفاده کنیم ، آن صفت را به صورت جمع مذکر می آوریم .

/ 0 نظر / 28 بازدید