بیان نظرات در زبان فرانسه

بیان نظرات در زبان فرانسه

پرسیدن نقطه نظرات دیگران در زبان فرانسه

 نظر شما درباره ... چیست ؟ ( کِسْ کُ وو پانْس ِ دُ )   ? ... qu'est-ce que vous pensez de

نظر شما درباره این فکر چیست ؟      ? qu'est-ce que vous pensez de cette idée

?... qu'est que vous préférez comme
 شما برای... چه چیز را ترجیح می دهید ؟(کِسْ کُ وو پقِفِق ِ کُمْ )
 

شما درباره آن چه فکر می کنید ؟ ( کِسْ کُ ووزانْ پانْس ِ )   ? qu'est-ce que vous en pensez

بیان ایده ها و نظرات درباره یک موضوع در زبان فرانسه

به نظر من ( اَ مُنَ وی )  à mon avis
به نظر من همه رنگها زیبا هستند    à mon avis toutes les couleurs sont belles

به نظر کسی ( سُلُنْ کِلْ کَنْ )   selon quelqu'un
به نظر پدرم    selon mon père

من فکر می کنم ( ژُ پانْسْ کُ )   je pense que
فکر می کنم این پیراهن به تو می آید     je pense que cette robe te va bien

من عقیده دارم  ( ژُ کُقوآ کُ )    je crois que
من عقیده دارم او دکتر خوبیست      je crois qu'il est un bon médecin

ترجیح دادن چیزی به چیز دیگری   préférer quelque chose à quelque chose
من رنگ سیاه را به رنگ قرمز ترجیح می دهم     je préfèr le noir à le rouge

چند عبارت کاربردی

من موافقم  ( ژُ سویی دَکُقْ )   je suis d'accord
من موافق نیستم  ( ژُ نُ سویی پَ دَکُقْ )   je ne suis pas d'accord

من احساس می کنم که این فکر خوبی است   j'ai l'impression que c'est une bonne idée
من می دانم که این فکر بدی است     je trouve que c'est une mauvais idée

کاملا , درست است  ( توتَ ف ِ )   tout à fait

نه این , نه آن  ( نی لَنْ نی لُتْخْ )   ni l'un , ni l'autre

فرقی نمی کند , تفاوتی ندارد  ( سَ نُ ف ِ قییَنْ )   ça ne fait rien

بعدا درباره آن صحبت می کنیم  ( اُنانْ پَقْلْ اَپْخ ِ )   on en parle aprés

من چیزی برای گفتن ندارم  ( ژُ ن ِ قییَنْ اَ دیقْ )   je n'ai rien à dire

من هیچ ایده ای ندارم  ( ژُ ن ِ اُکونْ ایده )   je n'ai aucun idée

این اشتباه بزرگی است  ( س ِ تونْ گِقانْدْ فُ )    c'est une grande fuax

شما مطمئن هستید ؟ ( وو ز ِتْ سوقْ )    ? vous êtes sûr

/ 0 نظر / 31 بازدید