سوالی کردن جملات‌ زبان فرانسه

پرسش درباره افراد و اشخاص در زبان فرانسه
زمانی که موضوع پرسش , یک یا چند انسان باشد , از دو عبارت qui est-ce qui و qui est-ce que( هر دو به معنای چه کسی در فارسی ) استفاده می شود .

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce que استفاده می شود که سوال درباره مفعول جمله باشد . 

شما چه کسی را دیدید ؟ ( کی اِسْ کُ وو زَو ِ وو )  ? qui est-ce que vous avez vu

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce qui استفاده می شود که سوال درباره فاعل جمله باشد . به جای qui est-ce qui از فرم کوتاه qui نیز می توان استفاده نمود .

چه کسی شما را می آزارد ؟ ( کی اِسْ کی وو د ِقانْژْ )  ? qui est-ce qui vous dérange

چه کسی پشت در است (چه کسی در می زند) ؟ ( کی ِ اَ لَ پُخْتْ )    ? qui est à la porte

پرسش درباره موضوعات یا اشیاء در زبان فرانسه
زمانی که موضوع پرسش , یک اتفاق یا شئ باشد , از دو عبارت qu'est-ce que و qu'est-ce qui ( هر دو به معنای چه چیز در فارسی ) استفاده می شود .

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qu'est-ce que استفاده می شود که سوال درباره مفعول جمله باشد . به جای qu'est-ce que از فرم کوتاه que نیز می توان استفاده نمود .

شما چه کار می کنید ؟ ( کِسْ کُ وو فِتْ )  ? qu'est-ce que vous faites
تو چه گفتی ؟ ( کِسْ کُ تو اَ دی )     ? qu'est-ce que tu as dit

شما درباره ایران چه می دانید ؟ ( کُ سَو ِ وو دُ لیقانْ )   ? que savez-vous de l'Iran

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qu'est-ce qui استفاده می شود که سوال درباره سوژه جمله باشد . 

چه اتفاقی افتاد ؟ ( کِسْ کی س ِ پَس ِ )   ? qu'est-ce qui s'est passé
چه چیز تو را می آزارد ؟ ( کِسْ کی وو د ِقانْژْ )  ? qu'est-ce qui vous dérange

/ 0 نظر / 29 بازدید